แบบสำรวจการใช้งานระบบ

ทุกความคิดเห็นของท่านมีความหมายเพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์และบริการข้อมูลให้มีประสืทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

1. ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมประเภทใดที่ท่านนำไปใช้ในการประกอบการทำรายงาน/งานวิจัย/วิเคราะห์/วางแผนอุตสาหกรรม


2.จากคำตอบในข้อคำถามที่ 1 ท่านนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ภาคธุรกิจใดโปรดระบุ :


3.โปรดระบุอาชีพของท่าน
โปรดระบุ :

หากเลือกข้าราชการ โปรดระบุสังกัด :


ข้อมูลหรือสิ่งที่ท่านมีความสนใจ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม


Popup will be auto closed in seconds.

ดัชนีอุตสาหกรรม (e-Index)

รายการสินค้า (TSIC)

ประเภทข้อมูล

แสดงรายการที่เลือก

รายงานข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม

แสดงกราฟตามรายการที่เลือก

แสดงกราฟข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม

© 2016 - 2023 © ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม• สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์