ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง ?