3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยน ทิศทางการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ