ช่องทางการแจ้ง ข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.8) สำหรับผู้ประกอบการ!!!